Конспект лекцій з адміністративного права для підготовки до ЄФВВ

1. Адміністративне право як галузь публічного права

1.1. Основоположні категорії адміністративного права
Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної влади. Суб’єкти публічного адміністрування. Публічний інтерес.

1.2. Адміністративне право як складова публічного права
Призначення адміністративного права. Відносини, що складають предмет адміністративного права. Відмежування адміністративного права від цивільного права.

1.3. Система адміністративного права
Загальне і особливе адміністративне право. Інститути адміністративного права, зокрема: принципи адміністративного права, суб’єкти публічного адміністрування, інструменти публічного адміністрування, публічне майно, адміністративні процедури, адміністративні послуги, захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування, службове право, адміністративне деліктне право, поліцейське.

1.4. Джерела адміністративного права
Поняття, значення та види джерел адміністративного права. Національні джерела адміністративного права (Конституція України, законодавчі акти, підзаконні нормативні акти). Міжнародні джерела адміністративного права (міжнародні договори; юридичні акти Європейського Союзу як джерела адміністративного права в контексті правотворчої діяльності; «м’яке право»). Рішення судових органів як джерела адміністративного права (практика Європейського суду з прав людини; рішення Конституційного Суду України в системі джерел адміністративного права; висновки Верховного Суду щодо застосування норм права як (квазі)джерело адміністративного права). Юридична сила джерел адміністративного права. Система джерел адміністративного права за їх юридичною силою. Правила вирішення конкуренції норм, закріплених у джерелах адміністративного права.

2. Принципи в адміністративному праві

2.1. Поняття та значення принципів адміністративного права
Поняття принципів адміністративного права. Значення принципів адміністративного права (системоутворювальне значення, вплив на нормотворчу діяльність, значення для адміністративної та судової практики).

2.2. Принцип верховенства права в адміністративному праві
Значення принципу верховенства права (правовладдя) для регулювання адміністративних правовідносин. Складові верховенства права (законність; юридична визначеність; запобігання зловживанню /надужиттю/ повноваженнями; рівність перед законом і недискримінація; доступ до правосуддя).

2.3. Принципи належного врядування
Значення принципів належного врядування для регулювання адміністративних правовідносин. Принципи належного врядування (забезпечення участі в ухваленні рішень та належне реагування, відкритість і прозорість, доброчесність і етична поведінка, ефективність, компетентність і спроможність, інноваційність та відкритість до змін, сталість і довгострокова орієнтованість, грамотне фінансове управління, поважання прав людини та культурної різноманітності, забезпечення соціальної згуртованості, підзвітність).

3. Суб’єкти адміністративного права

3.1. Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування
Поняття «суб’єкт публічного адміністрування» (адміністративний орган). Групи суб’єктів публічного адміністрування (державні органи, включаючи органи виконавчої влади, військово-цивільні адміністрації; державні фонди та установи; органи влади Автономної Республіки Крим; суб’єкти місцевого самоврядування; суб’єкти, яким делеговано окремі повноваження публічного адміністрування).

3.2. Система органів виконавчої влади
Основні рівні органів виконавчої влади в Україні (вищий, центральні, місцеві). Кабінет Міністрів України, система центральних органів виконавчої влади (міністерства, служби, агентства та інспекції, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом), місцеві державні адміністрації. Законодавча основа їх діяльності. Класифікація органів виконавчої влади за різними критеріями (за обсягом і характером компетенції, за порядком вирішення питань, за спрямованістю компетенції, за територіальним обсягом повноважень). Порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади.

3.3. Суб’єкти місцевого самоврядування
Види суб’єктів місцевого самоврядування та їх призначення (територіальна громада; сільська, селищна, міська ради; сільський, селищний, міський голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; староста; районні та обласні ради; органи самоорганізації населення). Законодавча основа діяльності.

3.4. Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права
Зміст поняття «приватна особа» в контексті адміністративного права. Види приватних осіб (громадяни, іноземці, особи без громадянства, фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації тощо).

3.5. Суб’єктивне публічне право
Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація (право на участь в ухваленні рішень, право на звернення, право на доступ до публічної інформації, право на свободу мирних зібрань, право на свободу об’єднань).

3.6. Особливості неурядової організації як суб’єкта адміністративного права
Законодавча основа організації та діяльності громадських об’єднань та інших неурядових організацій. Особливості окремих видів неурядових організацій (громадських організацій, зокрема молодіжних та дитячих, громадських спілок, професійних спілок, релігійних організацій, благодійних організацій, організацій професійного самоврядування), адміністративна правосуб’єктність, порядок створення та припинення діяльності. Участь неурядових організацій у формуванні публічної політики та ухваленні рішень.

4. Інструменти публічного адміністрування
4.1. Розуміння інструментів публічного адміністрування
Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування.

4.2. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акта суб’єкта публічного адміністрування. Види нормативних актів (за суб’єктами видання, територіальним охопленням діяльності, за ознакою внутрішньої та зовнішньої спрямованості). Вимоги до нормативного акта. Порядок підготовки та ухвалення. Зміст і значення антикорупційної експертизи. Державна реєстрація нормативного акта. Процедура оприлюднення та набрання чинності. Підстави для визнання нормативного акта протиправним. Зв’язок протиправності з фактом недотримання формальних вимог під час його підготовки та видання.

4.3. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного акта. Відмежування адміністративного акта від інших актів (документів) суб’єкта публічного адміністрування. Види адміністративних актів. Процедура видання адміністративного акта. Чинність адміністративного акта (умови чинності, способи доведення до відома, припинення чинності). Виконання адміністративного акта. Поняття нікчемності адміністративного акта. Підстави визнання адміністративного акта нікчемним.

4.4. Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. Види адміністративних договорів. Поняття нікчемності адміністративного договору. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним.

4.5. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні
Поняття адміністративного розсуду. Умови застосування адміністративного розсуду (наявність законодавчого уповноваження на адміністративний розсуд; оприлюднення норм, що уповноважують на адміністративний розсуд; достатність юридичної визначеності уповноважень на адміністративний розсуд; обов’язок дотримуватися мети уповноваження; обов’язок ретельно з’ясовувати обставини в справі; обов’язок дотримуватися принципу пропорційності; обов’язок дотримуватися принципу рівності; обов’язок дотримуватися критеріїв розсудливості; обов’язок мотивувати свої рішення).

4.6. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні
Поняття електронного врядування. Елементи електронного врядування. Співвідношення понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», «електронний суд».

5. Адміністративна процедура. Адміністративні послуги

5.1. Розуміння адміністративної процедури
Поняття адміністративної процедури. Види адміністративної процедури (реєстраційні, дозвільні, інспекційні процедури, процедури щодо притягнення до відповідальності; процедури за заявою особи, процедури за службовим обов’язком).

5.2. Принципи адміністративної процедури
Система принципів адміністративної процедури. Зміст окремих принципів адміністративної процедури (верховенство права, зокрема законність та юридична визначеність, рівність перед законом, обґрунтованість та визначеність, безсторонність (неупередженість) адміністративного органу, добросовісність і розсудливість, пропорційність, відкритість, своєчасність і розумний строк, ефективність, презумпція правомірності дій та вимог особи, офіційність, гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, гарантування ефективних засобів правового захисту).

5.3. Учасники адміністративної процедури
Адміністративний орган. Адресат (у тому числі заявник). Заінтересовані особи. Особа, яка сприяє розгляду справи (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач). Представництво в адміністративній процедурі.

5.4. Стадії адміністративної процедури
Ініціювання провадження. Початок провадження і підготовка справи до вирішення. Дослідження обставин справи та збирання доказів. Розгляд та вирішення справи. Оформлення адміністративного акта, доведення до відома адресатів та заінтересованих осіб, виконання. Перегляд адміністративного акта.

5.5. Поняття, ознаки, види адміністративних послуг. Суб’єкти відповідних відносин
Поняття адміністративної послуги. Ознаки адміністративної послуги. Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері. Види адміністративних послуг. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг (суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративних послуг; центри надання адміністративних послуг і адміністратори).

5.6. Порядок надання адміністративних послуг
Стадії процедури надання адміністративної послуги. Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір). Вимоги до якості надання адміністративних послуг.

6. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування

6.1. Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування

Види інструментів захисту прав особи та їх співвідношення між собою.

6.2. Адміністративне оскарження
Підстави та порядок подання скарги. Предмет оскарження. Суб’єкти розгляду скарг. Процедура розгляду скарги. Можливі наслідки розгляду скарги.

6.3. Інші інструменти захисту прав особи
Перегляд рішення суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, за ініціативою особи. Захист особи з ініціативи суб’єкта публічного адміністрування. Відшкодування шкоди суб’єктом публічного адміністрування. Адміністративна юстиція. Моделі адміністративної юстиції. Характеристики моделі адміністративної юстиції, що запроваджена в Україні.

7. Службове право

7.1. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби Види публічної служби.
Поняття та сутність державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як основних різновидів публічної служби. Відмінність від інших видів трудової діяльності особи.

7.2. Основи правового статусу державного службовця
Поняття державного службовця. Посади державної служби та їх категорії. Обов’язки та права державного службовця.
Вступ на державну службу. Проходження державної служби і службова кар’єра. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державного службовця. Матеріальне й соціальне забезпечення державного службовця.
Припинення державної служби.

7.3. Основи правового статусу службовця в органі місцевого самоврядування
Поняття службовця в органі місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого самоврядування та їх категорії.
Обов’язки та права службовця в органі місцевого самоврядування.
Вступ на службу в органі місцевого самоврядування. Проходження служби в органі місцевого самоврядування і службова кар’єра.
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовця в органі місцевого самоврядування. Матеріальне й соціальне забезпечення службовця в органі місцевого самоврядування. Припинення служби в органі місцевого самоврядування.

7.4. Запобігання корупційним проявам у публічній службі
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.
Обмеження щодо одержання подарунків.
Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Обмеження спільної роботи близьких осіб.
Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Правила етичної поведінки публічних службовців. Фінансовий контроль щодо публічних службовців.

8. Адміністративне деліктне право
8.1. Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність
Поняття адміністративного проступку. Ознаки адміністративного проступку (діяння, суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність). Відмежування адміністративного проступку від кримінального правопорушення.
Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності.
8.2. Юридичний склад адміністративного проступку
Юридичний склад адміністративного проступку (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона). Особливості юридичного складу адміністративного проступку, зафіксованого в автоматичному режимі.
8.3. Заходи адміністративної відповідальності
Поняття адміністративного стягнення. Система й види адміністративних стягнень.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних проступків. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
8.4. Провадження в справі про адміністративний проступок
Стадії провадження в справі про адміністративний проступок. Звичайне провадження. Спрощене провадження.
Складання протоколу в справі про адміністративний проступок. Органи та посадові особи, уповноважені складати протокол. Випадки, коли протокол у справі про адміністративний проступок не складається. Розгляд справи про адміністративний проступок. Органи та посадові особи, уповноважені розглядати справу про адміністративний проступок. Основні етапи розгляду справи про адміністративний проступок (підготовка справи, аналіз зібраних матеріалів, прийняття постанови, доведення постанови до відома). Особливості провадження в справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Оскарження й перегляд постанови в справі про адміністративний проступок. Порядок і строк оскарження постанови. Результати перегляду.
Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

9. Адміністративне судочинство в Україні
9.1. Основні категорії адміністративного судочинства
Завдання адміністративного судочинства. Критерії, за якими суд оцінює рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта публічного адміністрування. Джерела права (матеріального та процесуального), які застосовує адміністративний суд.
Принципи адміністративного судочинства.
Форми адміністративного судочинства (загальне і спрощене), відмінності між ними.
Визначення компетентного суду. Адміністративна юрисдикція. Публічно-правові спори, що належать до адміністративної юрисдикції. Правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції, наслідки їх недотримання (порушення). Склад суду. Відводи.
Учасники судового процесу (учасники справи, представники, інші учасники судового процесу). Адміністративна процесуальна право- і дієздатність.
Докази та доказування. Засоби доказування. Предмет доказування. Обов’язок доказування. Подання, витребування та забезпечення доказів. Дослідження та оцінка доказів.
9.2. Звернення до адміністративного суду. Провадження в суді першої інстанції Право на звернення з адміністративним позовом.
Строк звернення з адміністративним позовом, наслідки його пропущення. Зміст і оформлення позовної заяви.
Способи судового захисту.
Забезпечення адміністративного позову.
Відкриття провадження.
Підготовче провадження.
Відзив. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Зустрічний позов в адміністративному судочинстві.
Врегулювання спору за участі судді. Відмова відповідача від позову, примирення.
Розгляд справи по суті.
Особливості розгляду типових та зразкових справ.
9.3 Судові рішення в адміністративних справах Види судових рішень.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Набрання судовим рішенням законної сили. Негайне виконання судового рішення.
Звернення судового рішення до виконання.
Судовий контроль за виконанням судового рішення.
Перегляд судового рішення в адміністративній справі (апеляційне і касаційне провадження; перегляд за нововиявленими або виключними обставинами).

Поняття принципів адмініс