Розділ I “Конституція України” переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?
 2. Якою є форма державного устрою України?
 3. На яку територію поширюється суверенітет України?
 4. Яка форма правління в Україні?
 5. Хто є носієм суверенітету в Україні?
 6. Хто є єдиним джерелом влади в Україні?
 7. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
 8. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?
 9. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?
 10. Відповідно до Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю в Україні є:
 11. Яка мова є державною мовою в Україні?
 12. Які із зазначених питань вирішує Конституційний Суд України?
 13. Чи обмежує Конституція України використання власності?
 14. Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони?
 15. Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України?
 16. Що із зазначеного належить до державних символів України?
 17. Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?
 18. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно з Конституцією України?
 19. Який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, відповідно до Конституції України?
 20. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я?
 21. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я?
 22. Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України?
 23. В якому порядку і розмірах, відповідно до Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори?
 24. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
 25. Що НЕ належить до повноважень Верховної Ради України?
 26. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні?
 27. Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий режим власності в Україні?
 28. Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання?
 29. Який орган затверджує державний бюджет України?
 30. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України?
 31. Повноваження Президента України стосовно актів Кабінету Міністрів:
 32. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
 33. Де діє Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони:
 34. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України?
 35. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
 36. Яким (якими) актом (актами) визначається (визначаються) повноваження Кабінету Міністрів України згідно з Конституцією України?
 37. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції?
 38. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах компетенції?
 39. Що із зазначеного забезпечують місцеві державні адміністрації на відповідній території, відповідно до Конституції України?
 40. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку?
 41. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням?
 42. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді?
 43. Чи можуть в Україні діяти спеціалізовані суди відповідно до Конституції України?
 44. Чи існує у системі судоустрою України найвищий суд?
 45. Чи допускається в Україні створення особливих судів, відповідно до Конституції України?
 46. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
 47. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
 48. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
 49. Чим керуються судді при здійсненні правосуддя відповідно до Конституції України?
 50. Хто із названих суб’єктів здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією України?
 51. Яким нормативно-правовим актом, відповідно до Конституції України, визначаються особливості місцевого самоврядування в містах Києві і Севастополі?
 52. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, відповідно до Конституції України?
 53. Що є елементами системи адміністративно-територіального устрою України?
 54. Який статус відповідно до Конституції України має Верховна Рада Автономної Республіки Крим?
 55. Управління якими видами майна належить до відання Автономної Республіки Крим?
 56. Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування?
 57. Хто відповідно до Конституції України управляє майном, що є у комунальній власності?
 58. Можливість створення якого органу територіальної самоорганізації населення передбачено Конституцією України?
 59. Чи може бути змінено територію України в межах існуючого кордону відповідно до Конституції України?
 60. У яких випадках може бути узурпована державна влада?
 61. На засадах її поділу на які складові здійснюється державна влада в Україні відповідно до Конституції України?
 62. Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти?
 63. Якими із зазначеного є норми Конституції України?
 64. Ким, згідно з Конституцією України, відшкодовується матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами, що згодом були визнані Конституційним Судом України неконституційними?
 65. Чим із зазначеного є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, відповідно до Конституції України?
 66. Ким, відповідно до Конституції України, набувається і реалізується право власності на землю?
 67. На кого покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, відповідно до Конституції України?
 68. На кого, згідно з Конституцією України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?
 69. Чи допускається, згідно з Конституцією України, розташування іноземних військових баз на території України?
 70. Якими є права і свободи людини відповідно до Конституції України?
 71. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України?
 72. У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?
 73. У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?
 74. Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання, відповідно до Конституції України?
 75. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?
 76. У якому із зазначених випадків, згідно з Конституцією України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?
 77. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з’їзд суддів України
 78. В порядку, визначеному яким актом, набувається право власності згідно із Конституцією України?
 79. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді?
 80. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна?
 81. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком неспроможності судді виконувати повноваження за станом здоров’я?
 82. Яка праця НЕ вважається примусовою відповідно до Конституції України?
 83. Використання чиєї праці забороняється на небезпечних для здоров’я роботах відповідно до Конституції України?
 84. З досягненням якого віку суддя звільняється з посади відповідно до Конституції України?
 85. Ким здійснюється призначення на посаду судді?
 86. Хто призначає та звільняє з посади Голову Верховного Суду України?
 87. Яку освіту, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
 88. Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
 89. Який стаж професійної діяльності у сфері права, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
 90. Який вік, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
 91. З якою метою, згідно з Конституцією України, в Україні діє адвокатура?
 92. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
 93. Чи можна притягнути особу двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?
 94. Який характер, згідно з Конституцією України, має юридична відповідальність особи?
 95. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?
 96. Чи зобов’язана особа доводити свою невинуватість у вчиненні злочину?
 97. Якими мовами повинна володіти особа, яку призначають на посаду судді?
 98. Якою, відповідно до Конституції України, є роль припущень під час обвинувачення особи у вчиненні злочину?
 99. Яким, відповідно до Конституції України, є правове значення сумнівів щодо доведеності вини особи?
 100. Скільки часу, відповідно до Конституції України, має проживати в Україні громадянин України, якого призначають на посаду судді?
 101. Які, згідно з Конституцією України, правові наслідки відмови особи давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів?
 102. Хто із зазначених осіб має право на захист згідно з Конституцією України?
 103. Ким, згідно з Конституцією України, вноситься подання Президенту України про призначення судді на посаду?
 104. Хто повинен виконувати обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України?
 105. Хто повинен виконувати обов’язок шанувати державні символи України?
 106. На підставі чого, згідно з Конституцією України, громадяни України відбувають військову службу?
 107. Чи може бути обмежене, згідно з Конституцією України, вільне волевиявлення виборців під час виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
 108. Чи допускається референдум щодо законопроекту з питань амністії?
 109. За яких умов народний депутат України може бути притягнений до кримінальної відповідальності?
 110. Для чого вимагається згода Верховної Ради України?
 111. Якими є наслідки набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України?
 112. Якою, відповідно до Конституції України, є процедура оголошення стану війни?
 113. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?
 114. До чиїх повноважень належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України та Збройних сил України?
 115. Хто може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади?
 116. На який період часу зберігається звання Президента України?
 117. Чим визначаються основні обов’язки громадянина?
 118. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України?
 119. Якими нормативно-правовими актами визначається організація і діяльність органів прокуратури?
 120. Гарантом чого є Президент України, відповідно до Конституції України?
 121. Яким актом оголошується амністія в Україні?
 122. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?
 123. Ким є Президент України за Конституцією України?
 124. До чиєї компетенції за Конституцією України належить здійснення помилування?
 125. Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?
 126. Якими правами і свободами, згідно з Конституцією України, користуються іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах?
 127. Який строк повноважень Генерального прокурора України згідно з Конституцією України?
 128. Чи допускається, згідно з Конституцією України, делегування функцій судів іншим органам?
 129. Які органи, згідно з Конституцією України, здійснюють правосуддя в Україні?
 130. На які правовідносини, згідно з Конституцією України, поширюється юрисдикція судів?
 131. Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя згідно з Конституцією України?
 132. Як, згідно з Конституцією України, суди ухвалюють рішення в Україні?
 133. За якими принципами, згідно з Конституцією України, в Україні будується судоустрій?
 134. Хто може здійснювати вплив на суддю згідно з Конституцією України?
 135. Без чиєї згоди, згідно з Конституцією України, суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?
 136. Протягом якого часу судді обіймають посади згідно з Конституцією України?
 137. У якому із зазначених випадків повноваження судді припиняються згідно з Конституцією України ?
 138. У якому із зазначених випадків повноваження судді припиняються згідно з Конституцією України?
 139. Які обмеження покладаються на суддів згідно з Конституцією України?
 140. Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється призначення на посаду судді?
 141. Який орган, згідно з Конституцією України, діє для вирішення питань внутрішньої діяльності судів?
 142. До відання якого органу, згідно з Конституцією України, належить прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності?
 143. Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України?
 144. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?
 145. Яким органом, згідно з Конституцією України, є Рада національної безпеки і оборони України?
 146. Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу, згідно з Конституцією України?
 147. Чи є чинними нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України?
 148. Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?
 149. Від імені кого була прийнята Конституція України?
 150. Яке державне свято закріплено Конституцією України?
 151. Якого віку на день призначення має досягти громадянин України, щоб бути призначеним суддею Конституційного Суду України?
 152. По досягненню якого віку, згідно з Конституцією України, громадянин України може бути призначений на посаду судді?
 153. Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України?
 154. Вивченню яких мов сприяє держава, відповідно до Конституції України?
 155. Чим забезпечується, згідно з Конституцією України, рівність прав чоловіка та жінки?
 156. Якою є мета об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації, відповідно до Конституції України?
 157. До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу?
 158. На чому ґрунтується шлюб, відповідно до Конституції України?
 159. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?
 160. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій?
 161. Чи зобов’язані, відповідно до Конституції України, повнолітні діти піклуватися про своїх батьків?
 162. Що із зазначеного державою охороняється відповідно до Конституції України?
 163. Який із зазначених видів свободи творчості не гарантується громадянам Конституцією України?
 164. Чи можна, відповідно до Конституції України, використовувати або поширювати результати інтелектуальної, творчої діяльності без згоди громадянина, якому вони належать?
 165. Збереження яких історичних пам’яток та інших об’єктів забезпечує держава згідно з Конституцією України?
 166. Хто, згідно з Конституцією України, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?
 167. Яке значення, згідно з Конституцією України, мають рішення Конституційного суду України?
 168. Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України?
 169. До якого органу і ким може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України?
 170. З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?
 171. Хто має право на страйк згідно з Конституцією України?
 172. Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
 173. Які наслідки має відставка Прем’єр-міністра України, згідно з Конституцією України?
 174. Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України?
 175. Чи зобов’язана держава, згідно з Конституцією України, піклуватися про збереження генофонду Українського народу?
 176. Чи допускає Конституція України можливість цензури в Україні?
 177. Чи допускає Конституція України примушування особи до здійснення дій або виконання обов’язків, не передбачених законодавством?
 178. Як визначається в Конституції України малий Державний Герб України?
 179. Якою кількістю голосів народних депутатів має прийматися закон про порядок використання державних символів, згідно з Конституцією України?
 180. Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?
 181. До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей згідно з Конституцією України?
 182. З якою періодичністю громадяни мають подавати декларації про свій майновий стан та доходи згідно з Конституцією України?
 183. За яких умов, згідно з Конституцією України, проголошується всеукраїнський референдум?
 184. Яким чином, згідно з Конституцією України, має вирішуватися питання про зміну території України?
 185. Коли проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України згідно з Конституцією України?
 186. Яким актом, згідно з Конституцією України, визначаються повноваження народних депутатів?
 187. Який громадянин, згідно з Конституцією України, не може бути обраний до Верховної Ради України?
 188. З якого моменту Конституція України визначає початок повноважень народного депутата України?
 189. Чи несуть, згідно з Конституцією України, народні депутати України юридичну відповідальність за висловлювання на засіданні Верховної Ради України?
 190. Хто, згідно з Конституцією України, має відкривати перше засідання Верховної Ради України?
 191. Як, згідно з Конституцією України, формується коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України?
 192. За чиєю пропозицією, згідно з Конституцією України, може розглядатися Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України?
 193. В якому порядку, за загальним правилом, Верховна Рада України приймає закони та інші правові акти?
 194. Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?
 195. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина згідно з Конституцією України?
 196. Хто, згідно з Конституцією України, приводить до присяги Президента України?
 197. Чи дозволяється, згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
 198. На підставі чого, згідно з Конституцією України, гарантується звернення особи до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 199. Як, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися привілеї та обмеження громадян?
 200. У яких випадках, відповідно до Конституції України, допускається втручання в особисте і сімейне життя людини?
 201. Яким чином, згідно з Конституцією України, враховуються релігійні переконання громадянина у разі якщо вони суперечать виконанню військового обов’язку?
 202. Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути виданий іншій державі?
 203. За чиїм рішенням, згідно з Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна?
 204. Як, згідно з Конституцією України, захищається право на своєчасне одержання винагороди за працю?
 205. Чи існує , згідно з Конституцією України, обов’язок брати участь у страйку?
 206. Чи можлива, відповідно до Конституції України, заборона страйку?
 207. Чи є допустимим відповідно до Конституції України насильство над дитиною?
 208. Яким чином, відповідно до Конституції України, кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань?
 209. Чи можуть бути, згідно з Конституцією України, використані для обвинувачення докази, одержані незаконним шляхом?
 210. Ким, відповідно до Конституції України, відшкодовується матеріальна і моральна шкода, завдана безпідставним засудженням у разі скасування вироку суду як неправосудного?
 211. Чи всіма правами людини і громадянина користується засуджений Відповідно до Конституції України?
 212. Ким схвалюється, відповідно до Конституції України, рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України?
 213. Яке значення для слідства і суду мають висновки тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України відповідно до Конституції України?
 214. Якими нормативно-правовими актами, відповідно до Конституції України, може встановлюватися порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України?
 215. Якою є, відповідно до Конституції України, основна функція центрального банку держави – Національного банку України?
 216. Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?
 217. Які наслідки для Президента України має скоєння ним державної зради, згідно з Конституцією України?
 218. Хто, відповідно до Конституції України, входить за посадою до складу Вищої ради правосуддя?
 219. Скільки разів Верховна Рада України одного скликання може змінювати одні й ті самі положення Конституції України?
 220. Ким затверджується законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
 221. Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
 222. Чим гарантується право на соціальний захист згідно з Конституцією України?
 223. З якими умовами можуть встановлюватися, згідно з Конституцією України, окремі обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного або надзвичайного стану?
 224. Кому, згідно з Конституцією України, гарантується захист від незаконного звільнення?
 225. Яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави згідно з Конституцією України?
 226. З якого моменту, згідно з Конституцією України, громадянин має право користуватися правовою допомогою захисника?
 227. Хто, згідно з Конституцією України, надає попередній дозвіл на утворення профспілки?
 228. Від чийого імені, згідно з Конституцією України, здійснюється контроль за використанням коштів Державного бюджету України Рахунковою палатою?
 229. Яким чином, згідно з Конституцією України, обирається на посаду та звільняється з посади Голова Верховного Суду?
 230. Зі скількох членів складається Вища рада правосуддя, згідно з Конституцією України?
 231. Що, згідно з Конституцією України, забезпечує держава стосовно судді та його оточення?
 232. Чи встановлено Конституцією України особливі вимоги до судді спеціалізованого суду?
 233. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?
 234. Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Кабінету Міністрів України?
 235. Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
 236. Чи здійснюється відповідно до Конституції України цензура?
 237. Яку благодійницьку діяльність заохочує і підтримує держава, відповідно до Конституції України?
 238. Яким чином, відповідно до Конституції України, гарантується право громадян, які належать до національних меншин, вивчати рідну мову?
 239. Коли, згідно з Конституцією України, Закон набирає чинності?
 240. В який спосіб, згідно з Конституцією України, особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію?
 241. Куди, згідно з Конституцією України, має право звертатися особа за захистом своїх прав і свобод після використання всіх національних засобів правового захисту, окрім міжнародних судових установ?
 242. У якому порядку закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, відповідно до Конституції, мають бути доведені до відома населення?
 243. Якщо закон чи інший нормативно-правовий акт, що визначає права і обов’язки громадян, не був доведений до відома населення у порядку, встановленому законом, які це має наслідки згідно з Конституцією України?
 244. Хто, відповідно до Конституції України, затверджує рішення про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України?
 245. До чиїх повноважень, відповідно до Конституції України, належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів?
 246. Хто, відповідно до Конституції України, приймає рішення про визнання іноземних держав?
 247. Хто, відповідно до Конституції України, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах?
 248. Хто, відповідно до Конституції України, присвоює вищі спеціальні звання і класні чини?
 249. Хто приймає рішення про припинення громадянства України?
 250. Коли набуває чинності відставка Президента України?
 251. Як має бути встановлена, згідно з Конституцією України, неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?
 252. На що із зазначеного, згідно з Конституцією України, уповноважений Президент України?
 253. Чим, згідно з Конституцією України, керується Кабінет Міністрів України у своїй діяльності?
 254. Як зобов’язані діяти, згідно з Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?
 255. Кому, відповідно до Конституції України, має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи?
 256. В якому порядку створюється Верховною Радою України тимчасова слідча комісія?
 257. За умови дотримання якої вимоги, згідно з Конституцією України, людина має право на вільний розвиток своєї особистості?
 258. Чи може бути громадянин України позбавлений громадянства?
 259. Чи може громадянин України, згідно з Конституцією України, бути позбавлений права змінити громадянство?
 260. Чи може людина, згідно з Конституцією України, бути піддана медичним дослідам?
 261. В якому порядку, за загальним правилом, особа може триматися під вартою, згідно з Конституцією України?
 262. Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то ким і протягом якого строку, згідно з Конституцією України, має бути перевірена його обґрунтованість?
 263. Чи допускається, згідно з Конституцією України, проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду?
 264. Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди?
 265. Чи має право громадянин, згідно з Конституцією України, ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе?
 266. Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну?
 267. Що включає, згідно з Конституцією України, право на свободу світогляду і віросповідання?
 268. Що, згідно з Конституцією України, є метою участі громадян у професійних спілках?
 269. Хто, згідно з Конституцією України, може бути членом політичної партії?
 270. Ким, згідно з Конституцією України, призначається Міністр оборони України?
 271. Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється заборона діяльності об’єднання громадян?
 272. Кого, згідно з Конституцією України, громадяни мають завчасно сповістити про проведення мирних зібрань?
 273. Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
 274. Коли, згідно з Конституцією України, закон набирає чинності?
 275. В яких формах може здійснюватися, відповідно до Конституції України, право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?
 276. Чи має право або обов’язок особа, відповідно до Конституції України, захищати життя і здоров’я інших людей?
 277. В яких випадках, відповідно до Конституції України, нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі?
 278. Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами?
 279. У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України?
 280. Яким категоріям осіб, згідно з Конституцією України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України?
 281. Що означає положення Конституції України, відповідно до якої «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом»?
 282. Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України?
 283. Де, відповідно до Конституції України, не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій?
 284. Коли, відповідно до Конституції України, громадяни мають сповістити уповноважені органи про організацію та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?
 285. Яке з названих в Конституції України прав людини не належить до переліку прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?
 286. За яких умов, згідно з Конституцією України, можливе примусове відчуження об’єктів права приватної власності з наступним відшкодуванням їх вартості?
 287. Яке місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-правових актів посідають Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція і закони України?
 288. З якого дня набула чинності Конституція України?
 289. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
 290. Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання, відповідно до Конституції України?
 291. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
 292. Що відповідно до Конституції України є головним обов’язком держави?
 293. Що визначає зміст та спрямованість держави відповідно до Конституції України?
 294. На яких засадах ґрунтується правовий порядок в Україні з позиції громадянина?
 295. У чому полягає значення норм Конституції України як норм прямої дії?
 296. За яких умов можливе укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
 297. Які чинні міжнародні договори стають частиною національного законодавства?
 298. Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство?
 299. Чи мають закони та інші нормативно-правові акти зворотну дію в часі?
 300. Хто повинен відшкодовувати матеріальну та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням, у разі скасування вироку суду як неправосудного?
 301. Що відбувається, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання затриманій особі не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою?
 302. Чи допустимі межі права людини на розвиток своєї особистості?
 303. У яких випадках допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку, окрім як за вмотивованим рішенням суду?
 304. Чи допускається відповідно до Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди?
 305. Щодо якого кола осіб особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення відповідно до Конституції України?
 306. Чи можуть бути обмежені конституційні права та свободи людини і громадянина?
 307. Яким є зміст гарантування рівності прав чоловіків та жінок за Конституцією України?
 308. Яким є зміст права на життя за Конституцією України?
 309. Що є змістом права на повагу до гідності людини за Конституцією України?
 310. Чи допустиме за Конституцією України збирання та використання інформації про особу без її згоди?
 311. Чи встановлено Конституцією України обмеження участі у громадських об’єднаннях?
 312. Чи встановлено Конституцією України обмеження щодо права на мирні зібрання?
 313. Визначте зв’язок юридичної відповідальності з дією законів у часі за Конституцією України.
 314. Яким є зміст права на правову (правничу) допомогу за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 315. Яким є зміст презумпції невинуватості за Конституцією України?
 316. Чи встановлено Конституцією України обмеження прав засудженого?
 317. Щодо яких законопроектів відповідно до Конституції України не допускається проведення референдуму?
 318. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
 319. Яка категорія громадян України не має права голосу на виборах і референдумах?
 320. В які останні місяці строку повноважень Верховної Ради України або Президента України не можуть бути достроково припинені Президентом України повноваження Верховної Ради України?
 321. В якому порядку Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії?
 322. Кому із перелічених суб’єктів належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?
 323. На вимогу якого із названих суб’єктів Голова Верховної Ради України скликає позачергову сесію Верховної Ради України?
 324. Чи несуть відповідальність народні депутати України за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах?
 325. Який порядок набрання чинності законом визначено у частині п’ятій статті 94 Конституції України?
 326. За яким із перелічених суб’єктів Конституція України закріпила повноваження зі здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 327. З якого часу відповідно до Конституції України починаються повноваження народних депутатів України?
 328. Якою властивістю характеризуються висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій?
 329. Чи може (вправі) Президент України передавати свої повноваження іншим особам або органам?
 330. Які з перелічених, на основі та на виконання Конституції і законів України, Президент України видає підзаконні акти, що є обов’язковими до виконання на території України?
 331. Чи користується Президент України правом недоторканності?
 332. Визначте, які з перелічених повноважень відповідно до Конституції України покладаються на Президента України?
 333. Вкажіть, що із названого є підставою для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до Конституції України?
 334. Якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?
 335. За наявності підстав, якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України?
 336. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України на кого покладається виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?
 337. Кому відповідно до Конституції України підконтрольний і підзвітний Кабінет Міністрів України в межах, передбачених Конституцією України?
 338. Ким відповідно до Конституції України призначається Міністр оборони України?
 339. Що із переліченого має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України?
 340. Ким і за чиїм поданням здійснюється призначення на посаду судді за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 341. Без згоди якого органу державної влади суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 342. Хто із перерахованих осіб входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 343. На яких принципах організовано судоустрій в Україні за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 344. Який орган є найвищим судом у системі судоустрою відповідно до Конституції України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 345. Ким і за яких умов, визначених Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна?
 346. Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
 347. Які з перелічених засад судочинства Конституція України (в редакції від 2 червня 2016 року) відносить до основних?
 348. Яка мінімальна кількість народних депутатів України вправі звернутися до Конституційного Суду України, щоб він прийняв до розгляду питання конституційності акта Президента України?
 349. З яких питань за зверненням Кабінету Міністрів України Конституційний Суд України дає висновки?
 350. Який правовий статус Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України?
 351. Якими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?
 352. Якою є юридична сила рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах повноважень, визначених законом?
 353. До компетенції яких із перелічених органів місцевого самоврядування та органів державної влади належить організація управління районами в містах?
 354. Яку юридичну форму мають обов’язкові до виконання на відповідній території акти органів місцевого самоврядування?
 355. Яка мінімальна кількість народних депутатів України має право подати до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України?
 356. Який принцип гарантованості конституційних прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів закріплює Конституція України?
 357. З якого моменту, згідно з Конституцією України, громадянин має право користуватися правовою допомогою захисника?
 358. Якими є права і свободи людини відповідно до Конституції України?
 359. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
 360. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?
 361. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?
5/5 - (3 votes)