Конспект лекцій з цивільного права для підготовки до ЄФВВ

1. Цивільне право в системі права України
1.1. Поняття та предмет цивільного права як галузі права
1.2. Принципи цивільного права
1.3. Система цивільного права

2. Джерела цивільного права України
2.1. Цивільне законодавство України: поняття та структура
2.2. Договір як джерело цивільного права. Акти цивільного законодавства й договір
2.3. Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту
2.4. Міжнародні договори як джерела цивільного права

3. Цивільні правовідносини
3.1. Поняття та елементи цивільних правовідносин
3.2. Класифікація цивільних правовідносин
3.3. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

4. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
4.1. Поняття фізичної особи
4.2. Цивільна правоздатність фізичної особи
4.3. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види
4.4. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною
4.5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Визнання фізичної особи зниклою безвісті. Оголошення фізичної особи померлою
4.6. Опіка та піклування над фізичною особою

5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
5.1. Поняття та ознаки юридичної особи
5.2. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб
5.3. Порядок створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб
5.4. Правосуб’єктність юридичної особи та порядок її реалізації
5.5. Припинення юридичної особи
5.6. Підприємницькі товариства: поняття та види
5.7. Непідприємницькі товариства: поняття та види

6. Об’єкти цивільних прав
6.1. Поняття об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатність
6.2. Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація
6.3. Гроші як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності
6.4. Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс
6.5. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин
6.6. Цінні папери як об’єкти цивільних прав
6.7. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав

7. Правочини
7.1. Поняття та види правочинів
7.2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
7.3. Форма правочину та правові наслідки її недодержання
7.4. Недійсні правочини, їх юридична природа та види
7.5. Загальні правові наслідки недійсності правочину. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
7.6. Правові наслідки вчинення недійсних правочинів

8. Представництво в цивільному праві
8.1. Поняття та підстави представництва
8.2. Повноваження представника. Правові наслідки вчинення правочинів з перевищенням повноважень представником
8.3. Види представництва
8.4. Довіреність: поняття, види, форма
8.5. Припинення представництва за довіреністю

9. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
9.1. Поняття та види строків і термінів у цивільному праві
9.2. Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків
9.3. Поняття та види позовної давності
9.4. Початок перебігу позовної давності
9.5. Зупинення та переривання перебігу позовної давності
9.6. Наслідки спливу позовної давності
9.7. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

10. Особисті немайнові права фізичної особи
10.1. Поняття та зміст особистого немайнового права
10.2. Види особистих немайнових прав
10.3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
10.4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
10.5. Захист особистих немайнових прав

11. Право власності. Загальні положення
11.1. Поняття та зміст права власності
11.2. Об’єкти та суб’єкти права власності
11.3. Здійснення права власності
11.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна

12. Набуття та припинення права власності
12.1. Підстави набуття права власності: загальна характеристика
12.2. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва; на перероблену річ; за договором; на безхазяйну річ; на знахідку; на бездоглядну домашню тварину; на скарб; за набувальною давністю
12.3. Підстави припинення права власності: загальна характеристика
12.4. Відмова від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Реквізиція. Конфіскація

13. Право спільної власності
13.1. Поняття і види права спільної власності
13.2. Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності
13.3. Здійснення права спільної часткової власності
13.4. Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності
13.5. Припинення права спільної часткової власності
13.6. Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення
13.7. Здійснення права спільної сумісної власності
13.8. Припинення права спільної сумісної власності

14. Захист права власності
14.1. Засади захисту права власності
14.2. Віндикаційний позов
14.3. Негаторний позов
14.4. Визнання права власності
14.5. Інші способи захисту права власності

15. Речові права на чуже майно
15.1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно
15.2. Право володіння чужим майном
15.3. Право користування чужим майном (сервітут)
15.4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
15.5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

16. Право інтелектуальної власності: загальні положення
16.1. Поняття права інтелектуальної власності
16.2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності
16.3. Підстави виникнення (набуття) та зміст права інтелектуальної власності
16.4. Захист права інтелектуальної власності

17. Авторське право та суміжні права
17.1. Поняття та об’єкти авторського права
17.2. Суб’єкти авторського права. Співавторство
17.3. Виникнення авторського права
17.4. Особисті немайнові права автора
17.5. Майнові права інтелектуальної власності на твір, строки їх чинності
17.6. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
17.7. Поняття та об’єкти суміжних прав
17.8. Суб’єкти суміжних прав
17.9. Виникнення суміжних прав
17.10. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав, строки їх чинності
17.11. Захист авторського і суміжних прав

18. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
18.1. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка
18.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
18.3. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
18.4. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Строк їх чинності
18.5. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку

20. Загальні положення про зобов’язання
20.1. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення
20.2. Сторони та треті особи у зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні
20.3. Виконання зобов’язання

21. Забезпечення виконання зобов’язання
21.1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання
21.2. Неустойка. Правові наслідки сплати (передання) неустойки
21.3. Порука. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою
21.4. Гарантія. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого гарантією
21.5. Завдаток. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком
21.6. Застава: поняття, предмет, види, підстави виникнення і припинення. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою
21.7. Притримання
21.8. Довірча власність: поняття, об’єкт, підстави виникнення і припинення

22. Припинення зобов’язання
22.1. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання
22.2. Припинення зобов’язання переданням відступного
22.3. Припинення зобов’язання зарахуванням
22.4. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу
22.5. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
22.6. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи, ліквідацією юридичної особи

23. Порушення зобов’язання. Цивільно-правова відповідальність
23.1. Поняття порушення зобов’язання
23.2. Правові наслідки порушення зобов’язання
23.3. Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності
23.4. Види цивільно-правової відповідальності
23.5. Форми цивільно-правової відповідальності
23.6. Умови цивільно-правової відповідальності
23.7. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності

24. Загальні положення про договір
24.1. Поняття та види договору
24.2. Свобода договору та її межі
24.3. Зміст договору
24.4. Укладення договору
24.5. Зміна або розірвання договору

25. Договір купівлі-продажу: загальні положення
25.1. Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу, його види
25.2. Сторони договору купівлі-продажу, їхні права та обов’язки
25.3. Істотні умови договору купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна товару

26. Окремі види договору купівлі-продажу
26.1. Договір роздрібної купівлі-продажу
26.2. Договір поставки
26.3. Договір міни (бартеру)

27. Договір дарування
27.1. Поняття та юридична характеристика договору дарування, його види
27.2. Сторони договору дарування, їхні права та обов’язки
27.3. Предмет договору дарування. Прийняття дарунка
27.4. Розірвання договору дарування
27.5. Договір про пожертву

28. Договори ренти та довічного утримання (догляду)
28.1. Поняття та юридична характеристика договору ренти
28.2. Сторони договору ренти
28.3. Передання майна під виплату ренти. Форма і розмір ренти, строк її виплати
28.4. Розірвання договору ренти
28.5. Поняття та юридична характеристика договору довічного утримання (догляду)
28.6. Сторони договору довічного утримання (догляду). Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду)
28.7. Припинення договору довічного утримання (догляду)

29. Договір найму (оренди)
29.1. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди)
29.2. Сторони договору найму (оренди), їхні права та обов’язки
29.3. Істотні умови договору найму (оренди). Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди)
29.4. Припинення договору найму (оренди)

30. Окремі види договору найму (оренди)
30.1. Договір прокату
30.2. Договір найму (оренди) земельної ділянки
30.3. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
30.4. Договір найму (оренди) транспортного засобу
30.5. Договір лізингу

31. Договір найму (оренди) житла
31.1. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) житла
31.2. Сторони договору найму (оренди) житла, їхні права та обов’язки. Особи, які постійно проживають із наймачем. Тимчасові мешканці
31.3. Істотні умови договору найму (оренди) житла. Предмет договору найму (оренди) житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму (оренди) житла
31.4. Розірвання договору найму (оренди) житла

32. Договір позички
32.1. Поняття та юридична характеристика договору позички
32.2. Сторони договору позички, їхні права та обов’язки
32.3. Розірвання договору позички

33. Договір підряду
33.1. Поняття та юридична характеристика договору підряду, його види
33.2. Сторони договору підряду, їхні права та обов’язки. Генеральний підрядник і субпідрядник
33.3. Істотні умови договору підряду. Предмет договору підряду. Ціна роботи. Строк виконання роботи

34. Окремі види договору підряду
34.1. Договір побутового підряду
34.2. Договір будівельного підряду
34.3. Договір підряду на проектні та пошукові роботи

35. Договір про надання послуг: загальні положення
35.1. Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг
35.2. Виконання договору про надання послуг
35.3. Плата за договором про надання послуг
35.4. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг

36. Договори в сфері надання транспортних послуг
36.1. Поняття та юридична характеристика договору перевезення вантажу
36.2. Сторони договору перевезення вантажу, їхні права та обов’язки
36.3. Поняття та юридична характеристика договору перевезення пасажира та багажу
36.4. Сторони договору перевезення пасажира та багажу, їхні права та обов’язки
36.5. Договір чартеру (фрахтування)
36.6. Договір транспортного експедирування

37. Договір зберігання
37.1. Поняття та юридична характеристика договору зберігання, його види
37.2. Сторони договору зберігання, їхні права та обов’язки. Професійний зберігач
37.3. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі
37.4. Зберігання на товарному складі
37.5. Спеціальні види зберігання
37.6. Договір охорони

38. Договір страхування
38.1. Поняття та юридична характеристика договору страхування
38.2. Сторони договору страхування, їхні права та обов’язки
38.3. Істотні умови договору страхування
38.4. Відмова від здійснення страхової виплати
38.5. Припинення договору страхування

39. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном
39.1. Поняття та юридична характеристика договору доручення
39.2. Сторони договору доручення, їхні права та обов’язки
39.3. Припинення договору доручення
39.4. Поняття та юридична характеристика договору комісії
39.5. Сторони договору комісії, їхні права та обов’язки
39.6. Поняття та юридична характеристика договору управління майном
39.7. Істотні умови договору управління майном
39.8. Сторони договору управління майном, їхні права та обов’язки
39.9. Припинення договору управління майном

40. Договір позики. Кредитний договір
40.1. Поняття та юридична характеристика договору позики
40.2. Сторони договору позики, їхні права та обов’язки
40.3. Поняття та юридична характеристика кредитного договору
40.4. Сторони кредитного договору, їхні права та обов’язки
40.5. Проценти за кредитним договором

41. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка
41.1. Поняття та юридична характеристика договору банківського вкладу (депозиту)
41.2. Сторони договору банківського вкладу (депозиту), їхні права та обов’язки
41.3. Проценти на банківський вклад
41.4. Поняття та юридична характеристика договору банківського рахунка
41.5. Сторони договору банківського рахунка, їхні права та обов’язки
41.6. Розірвання договору банківського рахунка

42. Договір факторингу
42.1. Поняття та юридична характеристика договору факторингу
42.2. Предмет договору факторингу
42.3. Сторони договору факторингу, їхні права та обов’язки

43. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
43.1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, їх види
43.2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності
43.3. Ліцензійний договір
43.4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності
43.5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
43.6. Договір комерційної концесії

44. Договір про спільну діяльність
44.1. Загальна характеристика договору про спільну діяльність
44.2. Договір простого товариства

45. Недоговірні зобов’язання
45.1. Поняття та види недоговірних зобов’язань
45.2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу
45.3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу
45.4. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
45.5. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
45.6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
45.7. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
45.8. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
45.9. Підстави відповідальності з завдану моральну шкоду
45.10. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Врахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду, при вирішенні питання про відшкодування шкоди
45.11. Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою у разі здійснення нею права на самозахист та в стані крайньої необхідності
45.12. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими особами
45.13. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
45.14. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними фізичними особами, фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та фізичними особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними
45.15. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
45.16. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
45.17. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

46. Загальні положення про спадкування
46.1. Поняття спадкування. Підстави спадкування
46.2. Спадщина, її склад. Права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини
46.3. Час і місце відкриття спадщини
46.4. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування
46.5. Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт
46.6. Право на обов’язкову частку в спадщині
46.7. Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов’язків
46.8. Форма заповіту. Посвідчення заповіту
46.9. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Недійсність заповіту
46.10. Черговість спадкування за законом
46.11. Спадкування за правом представлення

47. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину
47.1. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини
47.2. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
47.3. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія)
47.4. Відумерлість спадщини
47.5. Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями
47.6. Виконання заповіту
47.7. Оформлення права на спадщину

48. Спадковий договір
48.1. Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі
48.2. Особливості спадкового договору з участю подружжя
48.3. Забезпечення виконання спадкового договору